Nếp sống nhà chùa

Gửi quý Phật tử thân mến!   Chùa Từ Đức, ngày 5 tháng 5 năm 2022. Các thị giả yểm trợ đến ngày 08/5/2022 mới hoàn tất. Thầy ở chùa Từ Đức. Lễ Phật Đản và An Cư gần đến. Ở đây dù dịp nào thì đại chúng cũng đều rất may mắn vì có…

Năm Giới

Năm Giới   Năm Giới tức là năm phép thực tập chánh niệm, biểu hiện được một cách cụ thể giáo lý Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo, con đường của Bụt, con đường của hiểu biết và thương yêu đích thực có khả năng đưa tới trị liệu, chuyển hóa và hạnh phúc…

Wake Up Retreat 2022

LETTER OF INVITATION WAKE UP RETREAT (APRIL 30 – MAY 04 2022) THƯ MỜI THAM GIA KHOÁ TU WAKE UP (30/4 – 04/5/2022) REGISTRATION FOR THE WAKE UP RETREAT “THAY’S HAND IN OUR HANDS” (APRIL 30 – MAY 04, 2022) THÔNG TIN GHI DANH KHÓA TU WAKE UP 30/4 – 04/05/2022