Chương Trình Lễ Đại Tường Thiền Sư Thích Nhất Hạnh (1926 – 2022)

Chương Trình Lễ Đại Tường Thiền Sư Thích Nhất Hạnh (1926 – 2022) Nhất tâm đảnh lễ Tân Viên Tịch, Tự Lâm Tế Tông Tứ Thập Nhị Thế,  Liễu Quán Pháp Phái Đệ Bát Thế, Từ Hiếu Tổ Đình Niên Trưởng Trú Trì,  Mai Thôn Đạo Tràng Quốc Tế Khai Sơn, Húy Thượng Trừng Hạ…