SƯ ÔNG ĐANG CÓ ĐÓ

Kính thưa Đại chúng, Ngày 11 tháng 10 hàng năm, bốn chúng xuất sĩ nam, xuất sĩ nữ, cư sĩ nam, và cư sĩ nữ, người Việt Nam và khắp các quốc gia trên thế giới đều hướng về Sư Ông Làng Mai, ý thức rằng đây là Ngày Tiếp Nối của Sư Ông và…