Nếp sống nhà chùa

Gửi quý Phật tử thân mến!   Chùa Từ Đức, ngày 5 tháng 5 năm 2022. Các thị giả yểm trợ đến ngày 08/5/2022 mới hoàn tất. Thầy ở chùa Từ Đức. Lễ Phật Đản và An Cư gần đến. Ở đây dù dịp nào thì đại chúng cũng đều rất may mắn vì có…