Gieo Hạt Từ Bi

Vận động cúng dường thức phẩm 

cho chúng xuất sĩ Làng Mai Thái Lan