Các sự kiện của tăng thân trong tháng 09 và 10/2017

 • Xem phim  “WALK WITH ME”

  Ngày 18/09 có 40 thầy và sư cô đi Bangkok xem phim “WALK WITH ME”

  Ngày 23/09 có 80 thầy và sư cô đi Bangkok xem phim “WALK WITH ME” và tham dự một số sinh hoạt khác với những người đã sinh hoạt với tăng thân: Tụng kinh, thiền hành, be-in.

  Trailer film “WALK WITH ME”:

 • Tổ chức Trung Thu vào thứ  tư, ngày  04/10/17

1- Ngày chủ nhật 01/10 cho các nhóm sinh hoạt làm lồng đèn và tập văn nghệ.

2- Chiều thứ tư 04/10 các nhóm tiếp tục làm lồng đèn và tập văn nghệ.

–  19h00: Múa lân rước đèn và văn nghệ.

 • Lễ Tự Tứ vào ngày 08/10/2017

– Buổi sáng: Ngồi thiền, thiền hành.

– 09h00:  Làm lễ tự tứ – cúng dường – cúng ngọ – cúng thí thực.

 • Mừng ngày tiếp nối của Sư Ông Làng Mai  (ngày 11/10/2017)

+ Ngày 10/10/2017 (tổ chức sớm hơn một ngày):

– Chiều 15h00: Triển lãm cuộc đời của Thầy.

– 19h30:  Be-in mừng tiếp nối của Thầy.

 • Chấp tác và làm biếng

– Ngày 12-21/10: Làm biếng.

– Ngày 23-27/10: Khóa tu teen.