Share

Thơ: ĐẠI GIỚI ĐÀN TÁNH THIÊN

Thích Nữ Chân Như Minh

Giới đàn Tánh Thiên đã mở bày,

Chư Tôn Thiền Đức trở về đây.

Chứng minh, hộ niệm cho giới tử,

Đắc giới tu hành, quý hóa thay!

 

 

Nhờ ơn Sư Tổ đã dày công,

Con đường tuệ giác mở khai thông.

Từ Hiếu Tổ Đình còn lưu dấu,

Tiếp nối, trao truyền rạng tông phong.

 

 

Giới tử chúng con nguyện một lòng

Nghiêm trì giới luật thật sáng trong

Ngõ hầu đền đáp ơn Sư Tổ

Ơn Thầy giáo dưỡng khắc ghi tâm