Các phần mềm truy xuất DULIEUDAICHUNG:

  1. File (IOS)

 

2. Documents

3. DS file (tải trên IOS hoặc Android)

Phần mềm thiền ca:

  1. DS note (tải trên IOS hoặc Android)

Link thiền ca vào trực tiếp không cần app:

https://192-168-1-21.dulieulmtl.direct.quickconnect.to:5001/ns/sharing/9cVNY

hoặc

https://192-168-10-217.dulieulmtl.direct.quickconnect.to:5001/ns/sharing/9cVNY

Các phần mềm truy xuất DULIEUDAICHUNG:

  1. File (IOS)

 

2. Documents

3. DS file (tải trên IOS hoặc Android)

Phần mềm thiền ca:

  1. DS note (tải trên IOS hoặc Android)

Link thiền ca vào trực tiếp không cần app:

https://192-168-1-21.dulieulmtl.direct.quickconnect.to:5001/ns/sharing/9cVNY

hoặc

https://192-168-10-217.dulieulmtl.direct.quickconnect.to:5001/ns/sharing/9cVNY