TỰ KHUYÊN MÌNH

Ngoài hiên mưa rơi

Hay những giọt cam lồ đang tướii trần gian

Cho những hạt bồ đề

đang nảy mầm trong nắng hạn

Cho lối về chân như thị hiện trong âm u.

Thân ta mượn, sao dung mãi?

Phận ta hèn mang nặng tứ trọng ân

Tâm mê vô thỉ bao nghiệp chướng

Cánh cửa luân hồi chưa đóng then.

Tu mau người ơi, mau kẻo trễ

Tinh chuyên hết lòng chớ thối tâm

Dẫn chúng sanh cùng qua vòng sinh tử

Thoát trầm luân lên đất tịnh nhiệm mầu!