SINH HOẠT THỰC TẬP – TĂNG THÂN LÀNG MAI THÁI LAN 2017

Video ghi lại các sinh hoạt và thực tập hàng ngày của tăng thân Làng Mai Thái Lan như:

Ngồi thiền, Thiền hành, Ăn cơm, Khất thực, Thể thao, Chấp tác, Nấu ăn, Khóa tu và các ngày lễ, lớp học ngoại ngữ, nội điển, giáo lý…