NGUYỆN CẦU CHO MẸ

Đến mùa Vu Lan báo hiếu

Lòng con nhớ mẹ khôn nguôi

Trên ngực cài bông hồng trắng

Mắt cay ướt lệ bùi ngùi

Con lên Thiền đường lạy Bụt

Cầu cho Mẹ được an vui

Bát cơm đừng thành than lửa

Mẹ ăn no đủ suốt đời

Bao nhiêu mê mờ lầm lỗi

Và bao nghiệp chướng trên đời

Con xin thành tâm sám hối

Cầu cho Mẹ thoát luân hồi

Con nguyện chuyên trì Giới Luật

Tâm luôn chánh niệm vững tin

Xin Đức Từ bi tiếp dẫn

Mẹ về đất Bụt an lành…!