LỜI DÂNG

Lời vàng Nghiêm Pháp chung tay
Trời Trăng địa xúc vơi đầy nhẹ tênh,
Am mây son thắm sắt bền
Bước chân thanh thản dâng nguyền báo ân.
An cư Đinh Dậu, 2017

 

Vui thay về dự
Đại Giới Đàn
Ni trưởng chùa Pháp Hỷ – Huế

Giới đàn Tánh Thiên đã mở bày,
Chư Tôn Thiền Đức trở về đây.
Chứng minh, hộ niệm cho giới tử,
Đắc giới tu hành, quý hóa thay!
Nhờ ơn Sư Tổ đã dày công,
Con đường tuệ giác mở khai thông.
Từ Hiếu Tổ Đình còn lưu dấu,
Tiếp nối, trao truyền rạng tông phong.
Giới tử chúng con nguyện một lòng
Nghiêm trì giới luật thật sáng trong
Ngõ hầu đền đáp ơn Sư Tổ
Ơn Thầy giáo dưỡng khắc ghi tâm.