Lễ xuất gia cây Ngọc Lan (Magnolia Tree) tại Làng Mai Thái Lan – 20.05.2018

Sáng ngày 20.05.2018, với sự chứng minh của Sư Ông, Thầy Thủ Tọa và tứ chúng hơn 400 người tham dự, Tăng thân Làng Mai Thái Lan tổ chức lễ xuất gia cho 19 sư em trong Gia đình xuất gia cây Ngọc Lan. Lễ xuất gia còn nhận được sự yểm trợ và sách tấn từ Chư tôn đức, quý thầy quý sư cô từ Việt Nam sang tham dự. Mời đại chúng xem qua những hình của lễ xuất gia.