Không Đề

Vui mấy rồi cũng qua

Buồn mấy rồi cũng hết

Vui làm chi cho nhiều

Buồn chi nhiều cho mệt

Vui với trà nắng sớm

Buồn rơi hạt sương thu

Đời êm như hơi thở

Trong tương tức nhiệm mầu.