Cùng Chung Tay

Tình thương đại chúng bao la

Thương cho Tri Rác chùa ta thiếu người

Chánh niệm, ý thức, nụ cười

Tái chế, rác đốt, hữu cơ đúng thùng

Tri rác hạnh phúc vô cùng

Cám ơn đại chúng giúp dùm chúng con.

***

Hữu cơ sẽ thành phân xanh

Vun cho cây cối đượm nhuần tốt tươi

Rác đốt lòng thấy bùi ngùi

Than rằng mình chẳng giúp đời được chi

Hữu cơ, Tái chế thầm thì:

Cùng là phận rác cớ chi em buồn?

Kém bằng mặc cảm em buông

Chúng ta tương tức, vô thường có nhau

Nilon, nhôm, nhựa, đồng, thau…

Nếu phân loại kỹ em đây thuận tình

Tái chế thay dạng đổi hình

Biến thành sản phẩm mới tinh ra đời

Đó đây, ở khắp nơi nơi

Chúng em biểu hiện luân hồi rong chơi

Giúp cho đất mẹ xanh tươi

Bớt phần ô nhiễm muôn người cùng vui

Thanh Lương Bồ Tát mĩm cười

Hay thay ý thức mỗi người chung tay.

Pakchong, 03/07/2015

Tri Rác

Trăng Đoàn Tụ