Share

Lễ xuất gia cây Giáng Hương

Ngày 2.7.2017, tại Làng Mai Thái Lan có lễ xuất gia gia đình cây Giáng Hương. Tám sư chú, sư cô với những cái tên thật dễ thương: Chân Trời Trúc Lâm, Chân Trăng Tuệ Phương, Chân Trăng Tuệ Khai, Chân Trăng Tuệ Nhã, Chân Trời Đại Lão, Chân Trời Uyên Nguyên, Chân Trăng Tuệ Uyển, Chân Trời Hồng Lĩnh được ra đời trong vòng tay thương yêu của Sư Ông Làng Mai và tứ chúng Làng Mai Thái Lan.

DSC_2143 (FILEminimizer)
DSC_2160 (FILEminimizer)
DSC_2255 (FILEminimizer)
DSC_2315 (FILEminimizer)
DSC_2369 (FILEminimizer)
DSC_2383 (FILEminimizer)
DSC_2386 (FILEminimizer)
DSC_2398 (FILEminimizer)
DSC_2399 (FILEminimizer)
DSC_2400 (FILEminimizer)
DSC_2405 (FILEminimizer)
DSC_2411 (FILEminimizer)
DSC_2416 (FILEminimizer)
DSC_2419 (FILEminimizer)
DSC_2424 (FILEminimizer)
DSC_2462 (FILEminimizer)
DSC_2469 (FILEminimizer)
DSC_2470 (FILEminimizer)
DSC_2473 (FILEminimizer)
DSC_2476 (FILEminimizer)
DSC_2477 (FILEminimizer)
DSC_2482 (FILEminimizer)
DSC_2483 (FILEminimizer)
DSC_2490 (FILEminimizer)
DSC_2491 (FILEminimizer)
DSC_2493 (FILEminimizer)
DSC_2497 (FILEminimizer)
DSC_2499 (FILEminimizer)
DSC_2500 (FILEminimizer)
DSC_2504 (FILEminimizer)
DSC_2505 (FILEminimizer)
DSC_2508 (FILEminimizer)
DSC_2511 (FILEminimizer)
DSC_2512 (FILEminimizer)
DSC_2517 (FILEminimizer)
DSC_2518 (FILEminimizer)
DSC_2524 (FILEminimizer)
DSC_2534 (FILEminimizer)
DSC_2536 (FILEminimizer)
DSC_2538 (FILEminimizer)
DSC_2544 (FILEminimizer)
DSC_2546 (FILEminimizer)
DSC_2548 (FILEminimizer)
DSC_2549 (FILEminimizer)
DSC_2550 (FILEminimizer)
DSC_2554 (FILEminimizer)
DSC_2564 (FILEminimizer)
DSC_2573 (FILEminimizer)
DSC_2574 (FILEminimizer)
DSC_2579 (FILEminimizer)
DSC_2584 (FILEminimizer)
DSC_2586 (FILEminimizer)
DSC_2591 (FILEminimizer)
DSC_2593 (FILEminimizer)
DSC_2595 (FILEminimizer)
DSC_2598 (FILEminimizer)
DSC_2602 (FILEminimizer)
DSC_2606 (FILEminimizer)
DSC_2607 (FILEminimizer)
DSC_2610 (FILEminimizer)
DSC_2613 (FILEminimizer)
DSC_2614 (FILEminimizer)
DSC_2615 (FILEminimizer)
DSC_2618 (FILEminimizer)
DSC_2621 (FILEminimizer)
DSC_2622 (FILEminimizer)
DSC_2627 (FILEminimizer)
DSC_2628 (FILEminimizer)
DSC_2629 (FILEminimizer)
DSC_2633 (FILEminimizer)
DSC_2636 (FILEminimizer)
DSC_2637 (FILEminimizer)
DSC_2644 (FILEminimizer)
DSC_2652 (FILEminimizer)
DSC_2659 (FILEminimizer)
DSC_2661 (FILEminimizer)
DSC_2664 (FILEminimizer)
DSC_2666 (FILEminimizer)
DSC_2676 (FILEminimizer)
DSC_2679 (FILEminimizer)
DSC_2683 (FILEminimizer)
DSC_2684 (FILEminimizer)
DSC_2685 (FILEminimizer)
DSC_2686 (FILEminimizer)
DSC_2687 (FILEminimizer)
DSC_2689 (FILEminimizer)
DSC_2691 (FILEminimizer)
DSC_2693 (FILEminimizer)
DSC_2699 (FILEminimizer)
DSC_2702 (FILEminimizer)
DSC_2707 (FILEminimizer)
DSC_2709 (FILEminimizer)
DSC_2714 (FILEminimizer)
DSC_2718 (FILEminimizer)
DSC_2722 (FILEminimizer)
DSC_2726 (FILEminimizer)
DSC_2727 (FILEminimizer)
DSC_2738 (FILEminimizer)
DSC_2739 (FILEminimizer)
DSC_2742 (FILEminimizer)
DSC_2747 (FILEminimizer)
DSC_2751 (FILEminimizer)
DSC_2754 (FILEminimizer)
DSC_2756 (FILEminimizer)
DSC_2760 (FILEminimizer)
DSC_2762 (FILEminimizer)
DSC_2766 (FILEminimizer)
DSC_2775 (FILEminimizer)
DSC_2819 (FILEminimizer)
DSC_2822 (FILEminimizer)
DSC_2825 (FILEminimizer)
DSC_2828 (FILEminimizer)
DSC_2833 (FILEminimizer)
DSC_2835 (FILEminimizer)
DSC_2839 (FILEminimizer)
DSC_2842 (FILEminimizer)
DSC_2857 (FILEminimizer)
DSC_2858 (FILEminimizer)
DSC_2866 (FILEminimizer)
DSC_2867 (FILEminimizer)
DSC_2872 (FILEminimizer)
DSC_2877 (FILEminimizer)
DSC_2885 (FILEminimizer)
DSC_2887 (FILEminimizer)
DSC_2890 (FILEminimizer)
DSC_2893 (FILEminimizer)
DSC_2897 (FILEminimizer)
DSC_2904 (FILEminimizer)
DSC_2908 (FILEminimizer)
DSC_2917 (FILEminimizer)
DSC_2925 (FILEminimizer)
DSC_2933 (FILEminimizer)
DSC_2939 (FILEminimizer)
DSC_2943 (FILEminimizer)
DSC_2946 (FILEminimizer)
DSC_2949 (FILEminimizer)
DSC_2955 (FILEminimizer)
DSC_2957 (FILEminimizer)
DSC_2961 (FILEminimizer)
DSC_2965 (FILEminimizer)
DSC_2967 (FILEminimizer)
DSC_2977 (FILEminimizer)
DSC_2979 (FILEminimizer)
DSC_2980 (FILEminimizer)